Tài liệu

Thành phần Nhân sự cho Nhiệm kỳ năm 2023 – 2025 Hội Đồng Điều Hành (HĐĐH) Chủ tịch – Vs Nguyễn Minh Hải

Chủ Trương Hoạt Động của Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại I. Giới thiệu về VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO VOVINAM

[VIETNAMESE | ENGLISH | FRENCH]       Ngày 1 tháng 5, 2019 Số: 2019-03a/TB-VP HĐVSTTHN THÔNG BÁO Về việc vinh thăng Võ sư

Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại: • Tiếp tục bảo tồn các giá trị đặc thù và tiêu biểu của

Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại sẽ: * Làm nhịp cầu kết nối, liên lạc giữa môn sinh Vovinam khắp

Scroll to Top