Thông tin

Căn cứ theo Quyết định thành lập Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại (HĐVSTTHN) do cố VS Chưởng Môn Lê …

[VIETNAMESE | ENGLISH | FRENCH]     Ngày 1 tháng 1, 2019 Số: 2019-02a/TB-VP HĐVSTTHN THÔNG BÁO Về việc tổ chức khóa …

 [VIETNAMESE | ENGLISH | FRENCH]   Ngày 1 tháng 1, 2019 Số: 2019-01a/TB-VP HĐVSTTHN THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại Hội Vovinam Hải …

 [VIETNAMESE | ENGLISH] Jacksonville Florida, Hoa Kỳ ngày 19 tháng 4, 2018 Đồng môn và thân hữu quý mến. 80 năm trước, nhìn …

Scroll to Top