Tài liệu

hdvstt letterhead 700px

[VIETNAMESE | ENGLISH | FRENCH]       Ngày 1 tháng 5, 2019 Số: 2019-03a/TB-VP HĐVSTTHN THÔNG BÁO Về việc vinh thăng Võ sư

LetterHead

 [VIETNAMESE | ENGLISH | FRENCH]   Ngày 1 tháng 1, 2019 Số: 2019-01a/TB-VP HĐVSTTHN THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại Hội Vovinam Hải

Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại: • Tiếp tục bảo tồn các giá trị đặc thù và tiêu biểu của

Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại sẽ: * Làm nhịp cầu kết nối, liên lạc giữa môn sinh Vovinam khắp

[Vietnamese | English ] Tin liên quan: Quyết định HĐVSTTHN 2015 Thông báo nhân sự Ban Thường Vụ HĐVSTTHN 2015-17 Tường trình