Lưu ý: Chương trình tính theo múi giờ miền Trung Âu
Notes: The program schedule is set according to Central Europe time zone.