2 Bài Nghiên Cứu: Kỹ Thuật Vovinam Việt Võ Đạo Dưới Ánh Sáng Khoa Học

  2 Bài Nghiên Cứu: Kỹ Thuật Vovinam Việt Võ Đạo Dưới Ánh Sáng Khoa Học   Lời Giới Thiệu     Trong đường hướng tìm cách phát triễn môn phái thì nhu cầu đưa ra một lý thuyết chuẩn về kỹ thuật đòn thế đi kèm với những giải thích cặn kẻ của khoa …

2 Bài Nghiên Cứu: Kỹ Thuật Vovinam Việt Võ Đạo Dưới Ánh Sáng Khoa Học Read More »