ChuongmonLeSang-ThuQuat

    CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG NGƯỜI KẾ NGHIỆP XUẤT SẮC CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC   Nguyên quán ở tỉnh Thanh Hóa, võ sư …

Tiểu sử Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng Read More »