Quyết định HĐVSTTHN 2015 / Overseas Vovinam Management Council 2015 – See more at: http://vovinamoverseas.com/index.php/vi/bai-vi-t/135-vi-t/349-quyetdinh-hdvstthn-2015#sthash.2m0uSAbw.dpuf

[Vietnamese | English ] Thông báo thành viên Ban Thường Vụ Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại 2015       [Viethttp://vovinamoverseas.com/index.php/vi/bai-vi-t/351-announcement-btv-hdvstthn-2016amese | English ]  Announcement of Executive Committee Members of Overseas Vovinam Việt Võ Đạo Management Council 2015