hdvstt letterhead 700px

Vinh Thăng Võ Sư Diệp Khôi – Hồng Đai Tứ Đẳng

[VIETNAMESE | ENGLISH | FRENCH]       Ngày 1 tháng 5, 2019 Số: 2019-03a/TB-VP HĐVSTTHN THÔNG BÁO Về việc vinh thăng Võ sư Diệp Khôi –       Chiếu theo quyết định thành lập Hội Đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại do cố Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng ký ngày 31 tháng 3 năm 2010, –       …

Vinh Thăng Võ Sư Diệp Khôi – Hồng Đai Tứ Đẳng Read More »