Thành phần Nhân sự Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại (2023 – 2025)

Thành phần Nhân sự cho Nhiệm kỳ năm 2023 - 2025

Hội Đồng Điều Hành (HĐĐH)

Chủ tịch – Vs Nguyễn Minh Hải

Vs Diệp Khôi

Vs Nguyễn Quang

Vs Steven Lê (Lê Đức Hòa)

Vs Samuel James Newton Nguyễn (Nguyễn Đình Đức)


Ban Thường Vụ (BTV)

Tổng Vụ Trưởng – Vs Steven Lê (Lê Đức Hòa)
Tổng Vụ Phó – Vs Samuel James Newton Nguyễn (Nguyễn Đình Đức)
Vụ Kỹ Thuật / Technical – Vs Diệp Khôi

Vụ Phát Triển / Development – Vs Samuel James Newton Nguyễn (Nguyễn Đình Đức)
Vụ Liên Kết / Liason – Vs Samuel James Newton Nguyễn (Nguyễn Đình Đức)
Vụ Liên Lạc / Outreach – Vs Nguyễn Đình Thư
Vụ Hội Diễn / Competition – Vs Samuel James Newton Nguyễn (Nguyễn Đình Đức), Vs Thụy Phong (Nguyễn Tự Hiệp)

Vụ Thông Tin / Communication

Chánh vụ – Vs Thụy Phong (Nguyễn Tự Hiệp)

Biên tập viên Tài liệu và Tạp chí – Vs Natalie Le

Hỗ trợ Biên tập Tài liệu và Tạp chí – Vs Trần Đức Huy

Biên tập viên Phương tiện Truyền thông và Văn học – Vs Aline Bloume
Biên tập viên Chính sách và Thủ tục – HLV Nguyễn Thị Tường Vi

Chuyên viên Ngôn ngữ Võ thuật – HLV Elvis Trần Bảo Long

Vụ Võ Đạo / Philosophy – HLVCC Nguyễn Tự Hào
• Vụ Công Nghệ / Information Technologies – HLVCC Nguyễn Tự Hào
Vụ Giới Trẻ / Youth – HLV Nguyễn Minh Thư

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top