Viễn kiến

Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại sẽ:

* Làm nhịp cầu kết nối, liên lạc giữa môn sinh Vovinam khắp nơi
* Tạo điều kiện thuận lợi và công bằng nhằm giúp cho tất cả môn sinh Vovinam học tập và thăng tiến
* Quảng bá Vovinam Việt Võ Đạo rộng rãi vào cộng đồng quốc tế
* Cải tiến để thích ứng với điều kiện phát triển trong môi trường bản địa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *