Nhận được tin buồn:

Thân mẫu của Võ sư Thái Nhất Lĩnh là

Cụ bà  Nguyễn Thị Gấm

Pháp danh Sư Cô Giác Đăng

đã qua đời sáng ngày 26 tháng 6 năm 2016 tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ

hưởng thọ 73 tuổi.

Hội đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại xin thành kính chia buồn cùng Võ sư Thái Nhật Lĩnh và toàn thể gia đình tang quyến.  

Nguyện xin linh hồn cụ được sớm cõi niết bàn.

Scroll to Top