header dieu hanh

header dieu hanh

 

THÔNG BÁO

 

Kính gởi :      – Quý Võ Sư thành viên Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại
                    – Quý Võ Sư và Võ Sư Trợ Huấn Vovinam Việt Võ Đại tại Hải ngoại

Trích yếu :     V/v Tổ chức Đại hội Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại lần thứ III

Tham chiếu : Quyết định của Hội Đồng Điều Hành Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại trong phiên họp ngày 04 tháng 10 năm 2014.

 

 Nay trân trọng thông báo

 

Điều 1 : Hội Đồng Điều Hành Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại sẽ tổ chức kỳ Đại hội lần thứ III  năm 2015 tại Pháp quốc – Âu Châu.

Điều 2 : Nhân kỳ Đại hội này, một kỳ thi thăng đẳng cấp lên cấp Chuẩn Hồng Đai, Hồng Đai Đệ I Cấp và Hồng Đai Đệ II Cấp cũng sẽ được tổ chức.

Điều 3 : Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung tổng quát về chương trình Đại hội
( Xin xem bản Dự thảo đại cương Chương trình Đại hội đính kèm ).

Điều 4 : Các chi tiết về Đại hội và kỳ thi thăng đẳng cấp sẽ được thông báo sau.

 

Paris, ngày 06 tháng 10 năm 2014

T.U.N. Hội Đồng Điều Hành
T.M. Ban Tổ Chức
Trưởng Ban

Võ Sư Trang Phước Đức

 pdf-dl

Scroll to Top