QdVsKhoacQ

[Vietnamese | English ]

Sự Thành Lập của Hai Hội Đồng Lãnh Đạo Môn Phái

QdVsKhoacQSáu tháng trước khi Võ sư Chưởng Môn vĩnh biệt ra đi, Thầy đã chuẩn bị những bước để thiết lập một cơ chế phù hợp cho tình hình môn phái Vovinam Việt Võ Đạo trong hoàn cảnh tương lai.

Dựa trên thông báo của Vs Nguyễn Tôn Khoa, Chánh Văn Phòng Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (VT: #04/TB-VPMP), vào lúc 3 giờ chiều ngày 24/8/2010, tại Tổ Đường, Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng đã chủ trì một phiên họp để thông báo việc thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản, bổ nhiệm nhân sự và thiết lập quy chế điều hành.  Võ sư Chưởng môn đã dặn dò và nhắc nhở quý thầy về tinh thần và lề lối làm việc trong tương lai. 

Chỉ một vài ngày sau đó, các văn bản chính thức về các quyết định, ký vào ngày 31 tháng 3 năm 2010, được công bố với đầy đủ chi tiết cụ thể.  Cơ cấu tổ chức môn phái được bố trí gồm 2 hội đồng làm việc song song nhưng luôn hổ tương cho nhau: Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản và Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại.  Sau đây là các văn bản chính thức.

Quyết định của Võ sư Chưởng Môn v/v thành lập và bổ nhiệm Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại (HĐVSTTHN)  Quyết định của Võ sư Chưởng Môn v/v thành lập và bổ nhiệm Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản (HĐVSCQ) 
 document pdf  document pdf

 

[Vietnamese English ]

Establishment of Discipline’s Two Leadership Councils

Six months before the Grandmaster’s death, he was making preparation to establish a new discipline organizational strucutre more suitable for the future of Vovinam Việt Võ Đạo.

Based on annoucement of Master Nguyen Ton Khoa, Chief of Staff of the Central Discipline Office of Vovinam Việt Võ Đạo  (Document: #04 / TB-VPMP), at 3 pm on Aug 24, 2010, Grand Master Le Sang presided over a special conference session to announce the establishment of the Masters Council of Trustees, personnel appointments and preliminary operating regulations.  The Grandmaster was reminding and coaching the masters regarding the essence of coopertive work and the feasible approach for the future.

A few days later, the the official written decisions, dated March 31, 2010, were disseminated with full details. Fundamentally the discipline organizational structure is to be governed by 2 councils working in parallel but in sync: Masters Council of Trustees and Masters Council of Overseas Network. Following are the official written decisions:

Grandmaster’s decision on establishment and personnel appointments of the Masters Council for Overseas Network  Grandmaster’s decision on establishment and personnel appointments for the Masters Council of Trustees 
 document pdf  document pdf

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top