DH3-poster-animation

 DH3-poster-animation

Thư mời

Location: Melbourne, Australia

Date: 13-16 August 2015

Invitation
Thông báo khóa thi thăngt đai Belt Examination Announcement
Quy Đinh Thi Lên Đai

Bích Chương ĐH3

 

GA3 Poster

 

Chương Trình ĐH3

General Assembly 3 Program 

Belt Examination Regulations
Đơn Dự Thi Examination Application
Hướng Dẫn Làm Luận Án Võ học

Liên lạc với ban tổ chức

 

Contact Organizing Committee

Master Thesis Writing Guidelines
♦ Những Câu Hỏi Thông Thường về ĐH3 ♦ Frequently Asked Questions about the 3rd General Assembly

 Facebook: www.facebook.com/vovinamvvd.overseas 

Hẹn gặp nhau tại Đại Hội Vovinam Việt Võ Đạo Hải Ngoại lần thứ 3!

See you at the 3rd General Assembly of Vovinam Việt Võ Đạo Overseas!

DH-progression

♦ Quyết định của Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng về việc thành lập Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại

♦ Grandmaster Lê Sáng’s decision on establishing the Masters Council of Overseas Network

 Đại Hội 01

08/2011

Đại Hội 02

08/2013 

Đại Hội 03

08/2015 

 

Hình ảnh Đại Hội Vovinam Hải Ngoại lần 1

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top