header dieu hanh

header dieu hanh

 

Văn Thư

Số 20141027-01

 

Kính chào toàn thể đồng môn,

Căn cứ vào kết quả của phiên họp của Hội Đồng Điều Hành HĐVSTT/HN diễn ra ngày 18 tháng 10 năm 2014, chúng tôi xin thông báo:

  • –  Đại Hội kỳ III của HĐVSTT/HN sẽ không tổ chức tại Pháp vào năm 2015 cho đến khi có thông tin mới.

Trân trọng.

Orlando ngày 27 tháng 10, 2014

 

Vs Vũ Đức Thọ

Tổng thư ký HDVSTT/HN

Nơi nhận: Toàn thể đồng môn

                   VS Chủ Tịch, Diệp Khôi để tường

                   HĐĐH/HĐVSTT/HN để lưu

 

 pdf-dl

Scroll to Top