I- Thời gian tổ chức :
Từ ngày 01 đến hết ngày 07 tháng 08 năm 2011

II- Địa điểm tổ chức :
Chùa QUANG MINH
18 Burke St – BRAYBROOK – VICTORIA 3019 – AUSTRALIA

III- Thành phần tham dự :
01- VS. Diệp Khôi Hồng Đai III Cấp – Thành viên – Úc Châu
02- VS. Trang Phước Đức Hồng Đai III Cấp – Thành viên – Âu Châu
03- VS. Nguyễn Minh Hải Hồng Đai I Cấp – Thành viên – Mỹ Châu
04- VS. Trần Phước Thiện Hồng Đai I Cấp – Thành viên – Âu Châu
05- VS. Trần Thái Quý Hồng Đai I Cấp – Thành viên – Âu Châu
06- VS. Hùynh Quốc Hùng Thư Hồng Đai I Cấp – Thành viên – Âu Châu
07- VS. Bùi Long Cửu Hồng Đai I Cấp – Thành viên – Âu Châu
08- VS. Cao Hải Thanh Trung Hồng Đai I Cấp – Thành viên – Âu Châu
09- VS. Lý Văn Ngôn Hồng Đai I Cấp – Thành viên – Úc Châu
10- VS. Trần Minh Hoàng Hồng Đai I Cấp – Thành viên – Mỹ Châu
11- VS. Tống Hùng Phi Hồng Đai I Cấp – Thành viên – Mỹ Châu
12- VS. Trần Việt Kha ChuNn Hồng Đai – Thành viên – Úc Châu
13- VS. Quan Tuấn Kiệt ChuNn Hồng Đai – Thành viên – Úc Châu
14- VS. Huỳnh Ngọc An ChuNn Hồng Đai – Thành viên – Úc Châu
15- VS. Đào Nguyên Quân ChuNn Hồng Đai – Thành viên – Úc Châu
16- VS. Nguyễn Đình Bằng ChuNn Hồng Đai – Thành viên – Úc Châu
17- VS. Phan Thanh Việt ChuNn Hồng Đai – Thành viên – Úc Châu
18- VS. Finato Stefano ChuNn Hồng Đai – Thành viên – Âu Châu
19- VS. Nguyễn Đình Đức ChuNn Hồng Đai – Dự thính viên – Úc Châu
20- VSTH. Lê Đức Hòa Hoàng Đai III Cấp – Dự thính viên – Mỹ Châu
21- VSTH. Nguyễn Sơn Hải Hoàng Đai III Cấp – Dự thính viên – Mỹ Châu
22- VSTH. Huỳnh Minh Hoàng Đai III Cấp – Dự thính viên – Mỹ Châu
23- VSTH. Chaouch Moncef Hoàng Đai III Cấp – Dự thính viên – Âu Châu
24- VSTH. Martarello Gianpiero Hoàng Đai III Cấp – Dự thính viên – Âu Châu
25- VSTH. Quách Phong Hoàng Đai III Cấp – Dự thính viên – Úc Châu
26- VSTH. Đinh Quý Hoàng Đai III Cấp – Dự thính viên – Úc Châu
27- VSTH. Cao Tiên Sinh Hoàng Đai III Cấp – Dự thính viên – Úc Châu

IV- Nội dung thảo luận :
1- Trình bày về quá trình thành lập Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại
Ý tưởng liên kết các Võ Sư tại hải ngoại đã được hình thành vào đầu năm 2010,
qua kỳ họp mặt tại Paris ( Pháp quốc ) của một số Võ Sư hiện đang sinh hoạt tại Úc
châu, Mỹ châu và Âu châu đã hình thành cơ bản một tổ chức với danh xưng là Hội
Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại với sự ghi danh tham dự của 32 thành viên.
Thành quả này đã được đệ trình và được sự chuNn y của Võ Sư Chưởng Môn thông
qua Quyết định thành lập Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại.
Trước trách nhiệm nặng nề mà Võ Sư Chưởng Môn đã giao phó : liên kết tổ chức
mọi hoạt động của Môn Phái ngoài Việt Nam. Các Võ Sư có trách nhiệm trong Hội
Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại đã thành lập Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ đầu
tiên ( 2010-2013) với 8 thành viên :

1- VS. Diệp Khôi : Chủ tịch
2- VS. Trang Phước Đức : Phó Chủ tịch Nội vụ, đặc trách Kỹ thuật
3- VS. Lương Thuận Vui : Phó Chủ tịch Ngoại vụ, đặc trách Kế hoạch
4- VS. Vũ Đức Thọ : Tổng Thư ký
5- VS. Nguyễn Trung Cang : Phụ tá Tổng Thư ký
6- VS. Nguyễn Minh Hải : Thủ quỹ
7- VS. Nguyễn Thị CNm Bình : Ủy viên đặc trách Nghi lễ – Truyền thống
8- VS. Bùi Long Cửu : Ủy viên đặc trách Thông tin – Liên lạc

Ngoài ra Mục Sư Nguyễn Quang cũng đã nhận lời làm Cố vấn cho Hội Đồng Điều Hành.
Trong suốt thời gian chuNn bị để tổ chức đại hội lần thứ nhất, Hội Đồng Điều Hành đã soạn thảo một số văn kiện để làm nền tảng cho việc hoạt động :
– Dự thảo bản Nội Qui
– Thành lập Ban Khảo thí
– Thành lập Ban Thông tin – Liên lạc
– Thực hiện các mẫu văn thư, đơn từ, bằng đẳng cấp
– Qui chế thi thăng đẳng cấp ( ChuNn Hồng Đai và Hồng Đai Đệ I Cấp )
– Hướng dẫn viết Tiểu luận án
– Thư Thông báo, Chương trình Đại hội

2- Bổ sung, góp ý và phê chun bản Nội Qui của HĐVSTT.HN
Sau khi nghiên cứu, đóng góp ý kiến, đề nghị thay đổi và bổ sung một vài điều
điều khoản trong bản dự thảo, đại hội đã biểu quyết phê chuNn bản Nội Qui gồm có
10 Chương và 30 Điều. Bản Nội Qui chính thức sẽ được áp dụng kể từ ngày 05
tháng 08 năm 2011.
Danh xưng của tổ chức được đại hội biểu quyết điều chỉnh lại như sau :
HỘI ĐỒNG VÕ SƯ HẢI NGOẠI ( Việt ngữ )
COUNCIL OF MASTERS OVERSEAS ( Anh ngữ )
3
Phù hiệu của tổ chức được đại hội biểu quyết điều chỉnh lại như sau :

Phù hiệu này sẽ được xử dụng song hành với phù hiệu truyền thống của Môn
Phái trên tất cả các văn kiện của Hội Đồng Võ Sư Hải Ngoại ( phù hiệu Môn Phái
nằm ở đầu trang bên góc trái và phù hiệu Hải Ngoại bên góc phải ).

3- Đường hướng hoạt động của Hội Đồng Võ Sư Hải Ngoại.

& Mục đích :
Tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau trong việc giảng dạy, phát triển và thăng tiến
trong sinh hoạt Môn Phái tại hải ngoại.

& Phát triển tổ chức :
Tiếp tục công tác liên kết, vận động và giới thiệu thành viên mới. Trong giai
đoạn hiện tại Hội Đồng Võ Sư Hải Ngoại chỉ công nhận đẳng cấp của các Võ Sư có
được sự phê chuNn của Võ Sư Chưởng Môn, bước đầu sự liên kết chỉ mang tính cách
cá nhân và sau đó từng bước sẽ kết hợp sinh hoạt của cá nhân vào trong sinh hoạt
chung của tập thể. Các cá nhân nếu muốn tham gia vào Hội Đồng Võ Sư Hải Ngoại
thì phải từ bỏ các chức vụ có liên quan đến các tổ chức khác, và phải thể hiện bằng
văn bản từ nhiệm chính thức ( bản sao gởi kèm đơn xin gia nhập Hội Đồng Võ Sư
Hải Ngoại ).

& Chương trình hoạt động ngắn hạn :
– Thực hiện tư cách pháp nhân cho tổ chức theo hệ thống pháp lý quốc tế với
tên gọi như sau : VOVINAM VIET VO DAO OVERSEAS
– Soạn thảo Chương trình thi thống nhất cho các cấp Hoàng Đai hải ngoại.
– Cố gắng ổn định sinh hoạt, huấn luyện, kỹ thuật cho từng Châu ( Châu Úc,
Châu Mỹ, Châu Âu) theo đường hướng chung.
– Tạo ngân quỹ để có phương tiện hoạt động sơ khởi : qui định tiền niên liểm
của các thành viên Hội Đồng Võ Sư Hải Ngoại là 50$ USA / 1 năm.
– Dự kiến sẽ tổ chức Đại hội Hội Đồng Võ Sư Hải Ngoại lần thứ hai tại Hoa
Kỳ vào năm 2013, Võ Sư Nguyễn Minh Hải nhận lãnh trách nhiệm liên hệ và phối
hợp với các thành viên, đơn vị tại Châu Mỹ để tổ chức. Trong trường hợp có trở
ngại, không tổ chức được thì Châu Âu sẽ gánh vác công tác tổ chức.

4- Tiêu chun hóa và thống nhất một số đòn thế của Môn Phái
Nhằm đáp ứng nhu cầu thống nhất và tiêu chuNn hóa một số đòn thế trong hệ
thống giáo khoa của Môn Phái. Các Võ Sư Cao Đẳng tham dự đại hội ( 11 vị ) đã
cùng nhau thảo luận, diễn tập, phân tích và biểu quyết những động tác căn bản của
30 thế Chiến lược.

– Phần ghi chép do Võ Sư Trần Minh Hoàng thực hiện.
– Phần diễn tập do Võ Sư Cao Hải Thanh Trung thực hiện.
– Phần thu hình do Võ Sư Bùi Long Cửu thực hiện.
Khi thực hiện xong cuồn phim về 30 thế Chiến lược, Hội Đồng Điều Hành sẽ phổ
biến đến tất cả các thành viên của Hội Đồng Võ Sư Hải Ngoại để áp dụng.

5- Tổ chức khóa thi lên cấp Chun Hồng Đai và Hồng Đai Đệ I Cấp
Những qui định về thi cử và chương trình thi lên cấp ChuNn Hồng Đai và
Hồng Đai Đệ I Cấp đã được Hội Đồng Điều Hành soạn thảo, phổ biến và được áp
dụng chính thức trong tất cả các khóa thi tại hải ngoại kể từ năm 2011.
Kỳ thi thăng đẳng cấp khóa đặc biệt năm 2011 đã được tổ chức vào ngày 06
tháng 08 năm 2011.

& Giám khảo : – VS. Diệp Khôi
– VS. Trang Phước Đức

& Giám sát viên : – VS. Nguyễn Minh Hải
– VS. Lý Văn Ngôn
– VS. Hùynh Quốc Hùng Thư
– VS. Trần Minh Hoàng
– VS. Bùi Long Cửu
– VS. Cao Hải Thanh Trung
– VS. Tống Hùng Phi
& Kết quả khóa thi :
– Thi lên Hồng Đai Đệ I Cấp : Có 9 thí sinh trúng tuyển / 9 thí sinh tham dự
– Thi lên ChuNn Hồng Đai : Có 10 thí sinh trúng tuyển / 13 thí sinh tham dự

6- Tổ chức các buổi lễ :
Các Võ sư, Huấn luyện viên đến từ Âu Châu, Mỹ Châu và các Tiều Bang của
Úc Châu đã cùng với phụ huynh, thân hữu và khoảng 200 môn sinh tại Tiểu Bang
Victoria tham dự các buổi lễ :
– Lễ Tưởng Niệm Cố Võ Sư Chưởng Môn năm thứ nhất.
– Lễ ra mắt Hội Đồng Võ Sư Hải Ngoại.
– Lễ Thăng đẳng cấp khóa đặc biệt năm 2011.
– Lễ Tuyên thệ nhập môn của các tân môn sinh.

V- Tổng kết :
Đại hội được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thắm được tình đồng môn.
Các thành viên tham dự đã thể hiện tinh thần và quyết tâm cao độ trong việc ngồi lại
cùng nhau, cố gắng xóa bỏ những dị biệt để hướng về tương lai của Môn Phái tại hải
ngoại. Tinh thần dân chủ cũng được thể hiện thật rõ nét xuyên qua những quyết định
được biểu quyết bằng phương pháp đa số thắng thiểu số.

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top