QD-thanhlapHDVSTT-HN

Thành lập Hội Đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại

QD-thanhlapHDVSTT-HNSau đây là văn thư quyết định của Võ sư Chưởng Môn về việc thành lập hội đồng võ sư điều hành sinh hoạt môn phái hải ngoại, ký ngày 31 tháng 3, 2010.

 

 

QDTL-HDVSTT-haingoai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *