FuneralBouquet WhitePurple

FuneralBouquet WhitePurple

Nhận được tin buồn: ông Cao Hải Thuận, cựu môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo, thân phụ của Võ sư Cao Hải Thanh Trung, hiện là thành viên Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại, vừa từ trân 24.07.2013 tại thành phố Victoria, Canada, vào ngày 24 tháng 07 2013. Hưởng dương 64 tuổi. 


Chúng tôi rất bàng hoàng nhận được tin này. Xin thành kính chia buồn cùng Võ sư Cao Hải Thanh Trung và tang quyến.

Nguyện cầu linh hồn đồng môn Cao Hải Thuận sớm được yên nghĩ nơi cỏi vĩnh hằng.

 

document-header

 

Scroll to Top