emblem

 

BẢN NỘI QUY

HỘI ĐỒNG VÕ SƯ TƯƠNG TRỢ HẢI NGOẠI

Chương 1

Danh xưng, Trụ sở, Mục đích

 

Điều 1: Danh xưng

Danh xưng của Hội là: Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại, viết tắt là: HĐVSTT/HN

 

Điều 2: Trụ sở

Trụ sở của HĐVSTT/HN được đặt tại địa chỉ của vị Chủ Tịch đương nhiệm Hội Đồng Điều Hành (HĐĐH) của HĐVSTT/HN.

 

Điều 3: Mục đích

– Tạo các điều kiện liên lạc thường xuyên nhằm thông tin và hỗ trợ lẫn nhau.

– Giúp đỡ trong việc giảng dạy võ thuật, võ đạo cũng như các công việc liên quan đến việc phát triển Môn Phái.

– Hỗ trợ, tạo điều kiện giúp thăng tiến trong hệ thống Vovinam-Việt Võ Đạo xuyên qua các khóa đặc huấn và các kỳ thi thăng đẳng cấp tại hải ngoại.

 

 

Chương 2

Thời hạn và phạm vi hoạt động

 

Điều 4: Thời hạn

Thời hạn hoạt động của HĐVSTT/HN là vô hạn định.

 

Điều 5: Phạm vi hoạt động

Phạm vi hoạt động của HĐVSTT/HN là liên kết tổ chức mọi hoạt động của Môn Phái ngoài Việt Nam theo đúng tinh thần của Quyết Định thành lập HĐVSTT/HN do Võ Sư Chuởng Môn ấn ký ngày 31 tháng 3 năm 2010.

 

 

Chương 3

Thành phần hội viên

 

Điều 6: Hội viên

a) Hội viên chính thức: Tất cả các Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo trên toàn thế giới đều có thể trở thành hội viên chính thức nếu làm đơn xin gia nhập và được sự giới thiệu của một Võ Sư trong HĐVSTT/HN với sự đồng ý của đa số trong HĐĐH.

b) Hội viên dự khuyết: Tất cả các Võ Sư Trợ Huấn Vovinam-Việt Võ Đạo trên tòan thế giới đều có thể trở thành hội viên dự khuyết nếu làm đơn xin gia nhập và được sự giới thiệu của một Võ Sư trong HĐVSTT/HN với sự đồng ý của đa số trong HĐĐH. Hội viên dự khuyết có quyền tham dự, phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết trong các kỳ đại hội.

 

Điều 7: Hội viên danh dự

Gồm những thân hữu, mạnh thường quân có thiện chí, uy tín và khả năng, đã và đang có những đóng góp đáng kể cho Môn Phái, được sự giới thiệu và đồng ý của đa số trong HĐĐH. Hội viên danh dự không được ứng cử và bầu cử các chức vụ trong HĐVSTT/HN.

 

 

Chương 4

Cơ cấu tổ chức

 

Điều 8: cố vấn

Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh HĐĐH có thể mời 1 hay nhiều người cố vấn nhưng không quá 3 người.

 

Điều 9: Hội Đồng Điều Hành

-1 Chủ Tịch

-1 Phó Chủ Tịch Nội Vụ

-1 Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

-1 Tổng Thư Ký

-1 Phụ Tá Tổng Thư Ký

-1 Thủ Quỹ

Tuỳ theo tình hình và nhu cầu đòi hỏi, HĐĐH sẽ mời các ủy viên để phụ trách những phần hành liên hệ. Việc bổ nhiệm chính thức các ủy viên trong HĐĐH phải có sự đồng ý của quá bán tổng số thành viên HĐĐH.

 

Điều 10: Các ban chuyên môn

a) Ban giám sát: là một cơ cấu độc lập với HĐĐH, gồm 1 hay nhiều thành viên có nhiệm vụ kiểm tra, khuyến cáo mọi hoạt động của HĐĐH theo đúng đường lối và chủ trương của HĐVSTT/HN.

b) Ban khảo thí: Là một cơ cấu trực thuộc HĐĐH gồm có 3 (ba) uỷ viên được bầu ra bởi các thành viên của HĐĐH, có trách nhiệm tổ chức khảo thí các cấp Chuẩn Cao Đẳng và Cao Đẳng. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động và phát triển, Ban Khảo Thí có thể đề nghị bổ xung nhân sự và phải được sự chuẩn y của HĐĐH.

 

 

Chương 5

Nhiệm kỳ

 

Điều 11: Nhiệm kỳ của HĐĐH

Nhiệm kỳ của các thành viên trong HĐĐH là 3 năm, bắt đầu từ ngày 21/9 năm Dương Lịch và chấm dứt vào ngày 20/9 năm thứ ba tiếp theo sau đó.

 

Điều 12: Nhiệm kỳ của Cố Vấn hoặc Hội Đồng Cố Vấn

Nhiệm kỳ của Cố Vấn hoặc Hội Đồng Cố Vấn cùng thời gian với nhiệm kỳ của HĐĐH.

 

Điều 13: Nhiệm kỳ của các Ban chuyên môn

Nhiệm kỳ của các Ban chuyên môn cùng thời gian với nhiệm kỳ của HĐĐH.

 

 

Chương 6

Chương Trình Hoạt Động

 

Điều 14: Họp thường kỳ

HĐĐH sẽ họp thường kỳ mỗi tháng một lần để duyệt xét và soạn thảo các chương trình sinh hoạt của HĐVSTT/HN.

 

Điều 15: Họp thường niên

HĐĐH, Cố Vấn và các Ban chuyên môn sẽ họp thường niên mỗi năm một lần để nghe HĐĐH tường trình các hoạt động đã qua cũng như thảo luận và duyệt xét những đề án, công tác sắp tới.

 

Điều 16: Họp bất thường

HĐĐH, Cố Vấn, các Ban chuyên môn sẽ họp trong các trường hợp đặc biệt nếu có sự yêu cầu của Chủ Tịch HĐĐH, Cố Vấn, các Trưởng Ban chuyên môn hoặc 1/3 số thành viên của HĐĐH.

 

Điều 17: Tập huấn, Khảo thí, Hội diễn, Đại Hội Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại.

HĐĐH sẽ tổ chức tập huấn, khảo thí cấp Chuẩn Cao Đẳng và Cao Đẳng, hội diễn và Đại Hội Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại mỗi năm hoặc hai năm một lần theo đúng tôn chỉ và mục đích của Môn Phái.

 

 

Chương 7

Chế tái – Thay thế – Từ chức

 

Điều 18: Chế tài

Với 2/3 túc số của HĐĐH, HĐĐH có quyền đề nghị các biện pháp chế tài bất cứ thành viên nào trong HĐVSTT/HN, các Ban chuyên môn cũng như HĐĐH.

 

Điều 19: Thay thế

A. Trường hợp vị Cố Vấn vì bất cứ lý do gì không thể tiếp tục nhiệm vụ, HĐĐH sẽ đề cử một vị khác để thay thế với đa số thành viên trong HĐĐH đồng ý.

B. Trường hợp vị Chủ Tịch của HĐĐH vì bất cứ lý do gì không thể tiếp tục nhiệm vụ, vị Phó Chủ Tịch Nội Vụ sẽ đương nhiên thay thế chức vụ Chủ Tịch và đề cử nguời điền khuyết chức vụ Phó Chủ Tịch với sự chấp thuận của đa số thành viên HĐĐH.

C. Trường hợp các ủy viên vì bất cứ lý do gì không thể tiếp tục nhiệm vụ, các Võ Sư trong HĐVSTT/HN sẽ được mời để thay thế với sự chấp thuận của đa số trong HĐĐH.

 

Điều 20: Từ chức

A. Các thành viên trong HĐĐH và các Ban chuyên môn có thể từ chức, đơn xin từ chức gửi đến Chủ Tịch HĐĐH hoặc Trưởng Ban liên hệ và phải được duyệt xét trong vòng 45 ngày. HĐĐH có nhiệm vụ tìm người thay thế.

B. Các thành viên của HĐVSTT/HN có thể ngưng hoặc tạm ngưng sinh hoạt, đơn xin ngưng hoặc tạm ngưng sinh hoạt gửi đến Chủ Tịch HĐĐH và được duyệt xét trong vòng 15 ngày. Thông báo ngưng hoặc tạm ngưng sinh hoạt sẽ được HĐĐH phổ biến đến tất cả các thành viên HĐVSTT/HN.

 

 

Chương 8

Phân nhiệm

 

Điều 21: Nhiệm vụ của Cố Vấn hoặc Hội Đồng Cố Vấn

– Cố vấn HĐĐH trong việc hoạch định các chương trình hoạt động của HĐVSTT/HN

– Theo dõi việc thực thi các đường lối hoạt động của HĐĐH theo đúng các điều 3 và điều 5 trong Chương 1 và Chương 2 của Bản Nội Quy này.

 

Điều 22: Nhiệm vụ của Hội Đồng Điều Hành

-Hoạch định và tiến hành các hoạt động của HĐVSTT/HN.

-Chịu trách nhiệm tổng quát về các hoạt động của HĐVSTT/HN.

-Quản lý tài sản và các phương tiện của HĐVSTT/HN.

 

A. Trách nhiệm của Chủ Tịch

-Chỉ đạo, phối trí và điều hành các hoạt động của HĐVSTT/HN.

-Đại diện chính thức của HĐVSTT/HN trong các vấn đề đối ngoại.

 

B. Trách nhiệm của Phó Chủ Tịch Nội Vụ

-Phụ tá vị Chủ Tịch trong mọi lãnh vực liên quan đến nội bộ của HĐVSTT/HN.

-Hành xử trách nhiệm và quyền hạn của Chủ Tịch khi vị này vắng mặt.

 

C. Trách nhiệm của Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

-Phụ tá vị Chủ Tịch trong mọi lãnh vực liên quan đến đối ngoại.

-Hành xử trách nhiệm và quyền hạn của Chủ Tịch khi Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ vắng mặt.

 

D. Trách nhiệm của Tổng Thư Ký

-Soạn thảo các văn kiện căn bản liên quan đến việc điều hành và sinh hoạt của HĐVSTT/HN.

-Làm biên bản các buổi họp.

-Quản lý các văn kiện hành chánh của HĐVSTT/HN.

 

E. Trách nhiệm của Phụ Tá Tổng Thư Ký

-Phụ giúp Tổng Thư Ký trong mọi lãnh vực liên quan đến những trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Thư Ký như đã nêu trên.

-Hành xử trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Thư Ký khi vị này vắng mặt.

 

F. Trách nhiệm của Thủ Quỹ

-Quản lý các văn kiện, sổ sách liên quan đến tài chánh, ngân sách và chứng từ chi thu của HĐVSTT/HN.

-Báo cáo tình hình tài chánh trong các phiên họp.

 

 

Chương 9

Bầu Cử

 

Điều 23: Thành lập Ban Bầu Cử

-Cố Vấn hoặc HĐCV cùng HĐĐH có trách nhiệm tìm và đề cử người làm Truởng Ban Tổ Chức Bầu Cử. Trưởng Ban Bầu Cử phải được đồng ý với tỉ số quá bán tín nhiệm

-Sau khi có Truởng Ban Bầu Cử, Cố Vấn hoặc HĐCV cùng HĐĐH và Trưởng Ban Bầu Cử đề cử người vào Ban Tổ Chức Bầu Cử với số thành viên là 3 người.

 

Điều 24: Nhiệm vụ Ban Tổ Chức Bầu Cử

-Thông báo thời gian nộp đơn ứng cử.

-Lập thể lệ và các giấy tờ cần thiết cho mỗi liên danh.

-Tổ chức các buổi vận động bầu cử.

-Chủ toạ các buổi tranh luận của các liên danh tranh cử.

-Lập mẫu phiếu bầu.

-Thành lập thùng phiếu.

-Tổ chức người điều hành, kiểm soát, chịu trách nhiệm hoàn toàn trong ngày giờ bỏ phiếu.

-Giải quyết các vụ việc xẩy ra liên quan đến việc tranh và bầu cử.

-Tuyên bố kết quả bỏ phiếu và giới thiệu liên danh đắc cử.

 

Điều 25: Ngày và nơi bầu cử

Ngày và nơi bầu cử sẽ là ngày và nơi tổ chức Đại Hội Võ Sư Tương Trợ trước khi mãn nhiệm kỳ của HĐĐH đương nhiệm.

 

Điều 26: Thể thức liên danh

Chủ Tịch và hai Phó Chủ Tịch là các vị ứng cử theo thể thức liên danh được chọn qua một cuộc bầu cử bỏ phiếu kín trực tiếp của các Võ Sư thành viên của HĐVSTT/HN tham dự trong ngày Đại Hôi Võ Sư Tương Trợ. Các Võ Sư vắng mặt có thể gửi thư bỏ phiếu vắng mặt. Thể lệ ủy quyền không hợp lệ. Tổng Thư Ký, Thủ Quỹ, và các uỷ viên chuyên môn sẽ do Chủ Tịch và hai Phó Chủ Tịch mời tham gia HĐĐH sau khi trúng cử.

 

Điều 27: Cuộc bầu cử có hai liên danh trở lên

Sau khi kiểm tra phiếu bầu, liên danh nào có nhiều phiếu tín nhiệm hợp lệ nhất sẽ đắc cử.

 

Điều 28: Cuộc bầu cử chỉ có một liên danh

Cuộc bỏ phiếu sẽ là tín nhiệm hay không tín nhiệm. Liên danh này cần phải có số phiếu tín nhiệm nhiều hơn số phiếu không tín nhiệm ít nhất là 1 phiếu. Nếu không đủ số phiếu cần thiết, Ban Bầu Cử có trách nhiệm nghiên cứu và sắp xếp tổ chức một cuộc bầu cử lần thứ hai. Trong thời gian chưa bầu được tân HĐĐH, HĐĐH đương nhiệm tạm thời lưu nhiệm cho tới khi bầu được tân HĐĐH.

 

 

Chương 10

Linh Tinh

 

Điều 29: Tài sản của Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại

Tất cả tài sản của HĐVSTT/HN do HĐĐH đương nhiệm quản lý. Trong truờng hợp HĐVSTT/HN giải tán, HĐĐH sẽ làm thủ tục chuyển giao toàn bộ tài sản cho một tổ chức VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO vô vị lợi khác với sự đồng ý của đa số Võ Sư thành viên của HĐVSTT/HN.

 

Điều 30: Tu chính Nội Quy

Việc tu chính Nội Quy này phải được Chủ Tịch HĐĐH thông báo trước cho tất cả thành viên HĐVSTT/HN ít nhất là 30 ngày và phải được tu chính bởi một Uỷ Ban Tu Chính Nội Quy trước khi được sự chấp thuận của đa số quá bán Võ Sư hiện diện trong ngày Đại Hội Võ Sư Tương Trợ và có hiệu lực kể từ ngày phê chuẩn.

 

Điều 31: Những điều chưa được dự trù

Những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai mà chưa được dự trù trong Bản Nội Quy này sẽ được HĐĐH quyết định và thi hành sao cho phù hợp với đường lối và mục đích của HĐVSTT/HN.

 

 

Bản Nội Quy này gồm có 10 Chương và 31 Điều đã được Tổng Thư Ký nhiệm kỳ đầu tiên soạn thảo và được HĐĐH nhiệm kỳ đầu tiên bổ túc và phê chuẩn ngày 9 tháng 6 năm 2012.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top