Xem hình

[ Vietnamese | Français | PHOTOS ]

Ngày 5 tháng 12 vừa rồi tại Ajaccio của Đảo Corse – Pháp Quốc, đã diễn ra Khóa thi của Liên đoàn tổ chức cho Hội Karaté Corse và các Võ phái thành viên.

Ông Jean-Michel Ferracci Chủ tịch Hội đã đón tiếp các thí sinh và giới thiệu thành phần Ban giám khảo:

 

 1. Võ sư J.Trần Văn Ba : 7 đẳng Môn phái Lam Sơn Võ Đạo.
 2. Võ sư O.Massoutier : 6 đẳng Môn phái Quán Khí Đạo.
 3. Võ sư G.Méchain : 5 đẳng Môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo.

Vovinam – Việt Võ Đạo Corsica cũng giới thiệu 4 thí sinh :

 1. Hélène Santi : Hoàng Đai I đẳng
 2. Dumè Moreno ( con ) : Hoàng Đai I đẳng
 3. Thierry Courteaud : Hoàng Đai II đẳng
 4. Dumè Moreno ( cha ) : Hoàng Đai II đẳng

Vovinam – Việt Võ Đạo Corsica đã được công bố đậu 100% ở kỳ thi này.
Xin chúc mừng tất cả các tân khoa !

Các học trò của VS Jean-Christophe sau khi đậu ở khóa thi truyền thống của “Môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo” dưới sự chủ trì của Võ sư Trang Phước Đức hôm 20 tháng 6 vừa rồi, thì cũng phải thi lại trước Ban giám khảo chính thức của Liên Đoàn Karaté Pháp và các Võ phái thành viên ( FFKDA ). Theo VS Jean-Christophe đã luôn công bố nguyện vọng làm việc theo tinh thần của Việt Nam và với cấp phán xét của Liên Đoàn. Cũng có nghĩa là mỗi một môn sinh của VS Jean-Christophe, từ cấp Huyền đai phải thi hai lần ở mỗi khóa thi. Vì chính VS Jean-Christophe đã luôn thực hiện điều này từ năm 1995 rồi: thi ở Việt Nam và sau đó thi ở Pháp trước khi được cấp phán xét của Liên Đoàn.

Nhân đây, Chủ tịch và Ban Huấn luyện Vovinam – Việt Võ Đạo Corsica gửi lời cảm ơn đến Ông Jean-Michel Ferracci Chủ tịch Hội và Ông M. Nieddu là Giám khảo ở Đảo Corse.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn đến Ông M. Tramontini và tập thể Quý vị phụ trách Bộ môn Vovinam – Việt Võ Đạo.

Chúng tôi cũng mong ước gửi tặng sự thành công của Khóa thi này để tưởng nhớ đến Thầy Chưởng Môn Lê Sáng.

Chúng tôi cũng nhớ đến Thầy Sen và VS Jean-Christophe (hiện tại đang ở Việt Nam).

Chủ tịch UCVI
Dumè Moreno

[ Vietnamese | Français | PHOTOS ]

 

Passage de Grade «Vovinam-Viet Vo Dao» en Corse

Le 5 décembre dernier avait lieu en Corse, à Ajaccio, un passage de grade fédéral pour la ligue Corse de Karaté et arts martiaux associés.

Le Président de ligue Jean-Michel Ferracci a accueillit les candidats et présenter les membres du jury :

 

 1. J. Tran van ba 7° dan de Lamson vo dao
 2. O. Massoutier 6° dan de Qwan ki do
 3. G. Méchain 5° dan de Vovinam-Viet Vo Dao.

Le Vovinam Corsica présentait 4 candidats:

  1. Deux au grade de 1er Dan (Hélène SANTI et Dumè MORENO) et deux au grade de 2ième Dan (Thierry Courteaud et Dumè MORENO père).

Le Vovinam-Viet Vo Dao Corsica affiche 100% de réussite à l’examen ! Félicitations donc aux candidats.

 1. Hélène SANTI 1° Dan
 2. Dumè MORENO (fils) 1° Dan
 3. Dumè MORENO (père) 2° Dan
 4. Thierry COURTEAUD 2° Dan

Les élèves de Maître Jean-Christophe, après avoir traditionnellement réussi le passage de grade, « école Vovinam-Viet Vo Dao », le 20 juin dernier sous la Présidence de Maître Duc, ont donc repassé leurs grades devant le jury officiel de la FFKDA. Comme Maître Jean-Christophe l’a toujours annoncé, son souhait et de travailler dans l’esprit du Vietnam et avec les instances de la Fédération. C’est ainsi que chacun des élèves du Maître passent, dès la ceinture noire, deux fois leur grade. Ce que lui-même a toujours fait, depuis 1995, en passant ses grades au Vietnam, puis en France devant les instances de la fédération.

Le Président et l’enseignant du Vovinam-Viet Vo Dao Corsica tiennent à remercier ici, le Président de la Ligue Corse (M. Ferracci) et le référent des grades en Corse (M. Nieddu).
Remerciements à M. Tramontini et l’ensemble des responsables Vovinam-Viet Vo Dao.
Nous souhaitons dédicacer la réussite de cet examen à la mémoire du Maître Patriarche Le Sang.

Nos pensées vont vers Maître SEN et Maître Jean-Christophe (actuellement au Vietnam).

Dumè Moreno
Président de l’UCVI.

[ Vietnamese | Français | PHOTOS ]


Hélène SANTI 1° Dan

Dumè MORENO (fils) 1° Dan

Dumè MORENO (père) 2° Dan

Thierry COURTEAUD 2° Dan

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top