[Vietnamese | English ]

Thông báo thành viên Ban Thường Vụ Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại 2015
 document pdf

 


 

[Viethttp://vovinamoverseas.com/index.php/vi/bai-vi-t/351-announcement-btv-hdvstthn-2016amese English ]

 Announcement of Executive Committee Members of Overseas Vovinam Việt Võ Đạo Management Council 2015 
 document pdf