[Vietnamese | English ]

Quyết định Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại 2015
 document pdf

 


 

[Vietnamese English ]

 Resolution of Overseas Vovinam Việt Võ Đạo Management Council 2015 
 document pdf