Bích chương đại hội Vovinam Tương Trợ Hải Ngoại lần 3

 Thư Mời Đại Hội lần thứ 3 (tiếng Việt) 

Invitation to 3rd General Assembly (English)