Máy chủ xin hỏi bạn: Một con chuột có mấy cái đuôi?
Email của bạn:
Đề tài:
Tín nhắn: